للو للو: د ساعت برېتونه

للو للو: د ساعت برېتونه

يوه ورځ ساعت خپلو ملګرو ته وويل په ژوند کې به هغه کسان بريالي وي چې زما د بريتونو په اشاره پوهېږي خو د ده ملګري څراع او ګلدانۍ په دې خبره پوه نه شول. څراغ ورته وويل تاسو سبا د دې کور خلک وڅارئ ځواب به خپله ومومئ.

کيسې ته مو ماشومان راټول کړئ.

دغه کیسه نجیبې لېمې لیکلې او هم یې وړاندې کوي. پروډيوسر يې ګوربت ننګيال دی.