افغانستان کې د وړکتونونو کمښت

افغانستان کې د وړکتونونو کمښت

افغانستان کې رسمي شمېرې ښيي شاوخوا شپږ میلیونه افغان ماشومان چې د لومړنۍ روزنې او پالنې لپاره بايد وړکتونونو ته تلی، خو د وړکتونونو د نشتوالي له امله د خپل عمر لومړيو کې له دغو روزنيزو او ښوونيزو چارو پاتې کېږي.

د افغانستان د کار او و ټولنيزو چارو وزارت وړکتونونو ادارې چارواکي وايي، له شپږ میلیونو ماشومانو یوازې تر شلو زرو پورې ماشومانو ته وړکتونونه او اسانتیاوې لري چې پکې و روزل شي. نجما ځلا یې په اړه رپوټ لري.