فکرلارې: ځوانان د سولې راوستو کې څه رول لوبولی شي

فکرلارې: ځوانان د سولې راوستو کې څه رول لوبولی شي

په جنګ ځپلې ټولڼې کې چې پر ډېرو وګړيو يې د تاو تریخوالي اغېز شته، څه ډول یو پر بل اعتماد را ژوندی کېدلی شي؟ افغانستان له ۴۱ کلنې ناندرۍ وروسته سولې ته تږې خاوره ده.

د دغه هېواد ځوانان چې د سولې ورځې يې نه دي په ياد د اعتماد په راوستلو کې څه کولی شي؟

مېلمانه مو په کابل کې نثار احمد صالح، نرګس ترکې او په لندن کې سمسور فيض دی.