نوښتګره هنرمنه چې نه غږېدای شي او نه غږ اوري

نوښتګره هنرمنه چې نه غږېدای شي او نه غږ اوري

سعیده اعتباري هغه ځوانه افغان هنرمنه ده چې نه خبرې کولای شي او نه اورېدلای شي، خو ډیزاین کړې غاړکۍ یې د امریکا په موزیم کې اېښودل شوې ده.

۳۴ کلنه سعیده وایې، غواړي ډیزاینري په مسلکي ډول زده کړي او د ځان په څېر نورو نجونو ته یې هم ور زده کړي. زموږ خبریاله شبنم الکوزۍ د سعیدې د هنر حال راته وايي.