د طالبانو بیا راتلو په اړه د ښاري او کلیوالو ښځو نظرونه

د طالبانو بیا راتلو په اړه د ښاري او کلیوالو ښځو نظرونه

ځینې افغان مېرمنې اندېښنه لري چې ښايي حکومت کې د طالبانو د ځای پر ځای کېدو او یا د طالبانو پر بیا ستنېدو د افغان ښځو اوسنی حالت بدل شي. دې لړ کې د کليوالو او ښار مېشتو ښځو نظرونه توپیر لري. شازیه حیا له څو مېرمنو سره خبرې کړي دي.