د هوډمنو ښځو لړۍ

د هوډمنو ښځو لړۍ

نن د هوډمنو مېرمنو په لړۍ کي له یوې داسې ښځې سره خبرې کوو چې د تکمه فیشن په نوم د افغان جامو د تولید کارخونه لري. ٢٧ کلنه حامده ساپۍ د کارو بار ترڅنګ د ماسټرۍ ترکچې لوړې زده کړې هم کړې دي. د هوډمنو ښځو په لړۍ کې به د بي بي سي پښتو تلويزيون د مارچ د مياشتې په ترڅ کې هره ورځ د ډيورنډ کرښې دواړو غاړو ته د ژوند د بېلا بېلو ډگرونو له مېرمنو سره خبرې کويږ