د ګلونو کروندګر

خبر یاست چې په خوست کې ځوانان ګلونه کري، ساتي یې او بیا پرې ځانونه او خپل کورونه سینګاروي؟ نن همداسې یو کس در پېژنو. د ګلانو پاچا یې پېژني.