افغانستان په تېره پېړۍ کې: واکمنان ۲/۲

افغانستان په تېره پېړۍ کې: واکمنان ۲/۲

د څوارلسمې لمريزې پېړۍ د ختمېدو په مناسبت د بي بي سي پښتو تلويزون د ځانگړو رپوټونو په لړ کې د افغان واکمنانو د رپوټ دويمې برخې ته تمېږو. په لومړۍ برخه کې مو له پاچا امان الله خان رانیولې د پخواني شوروي ځواکونو تر وتلو پورې دورې ته کتلي و. په دې برخه کې نور گل شفق د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته تر نننۍ ورځې افغان واکمن يادوي.