د رنګونو له انتخابه 'محرومې' شوې ښځې

د رنګونو له انتخابه 'محرومې' شوې ښځې

د پوهنتون افغانه استاده عالیه کاظمي وايي، 'پخپله د خپلو کالیو انتخاب بنسټیز حق دی. '

نوموړې حلیمه عدن ته په یوه لیک کې دا خبره کړې، چې مشهوره حجاب کوونکې لومړنۍ ماډله ده.

د بي بي سي ۱۰۰ ښځې لړۍ کې له افغانستانه لیکونه برخه کې د عالیه کاظمي لیک او د حلیمه عدن تاثرات په دې ویډیو کې وینو او اورو.