له بي بي سي رادیو ژوندۍ خپرونه واورﺉ

اوس تاسو له بي بي سي رادیو په ژوندۍ بڼه دا خپرونه اورﺉ