نوی قانون په برتانیا کې په زور ودول جرم ګڼي

په پام کې ده چې نن د برتانیا حکومت د قانون داسې لایحه ومني چې په انګلستان، ویلز او شمالي ایرلند کې د چا له خوښې پرته ودول يا جبري ودونه جرم ګڼي.

دا قانو ن به په هغو نجونو اغیز وکړي چې د جنوبي اسیا له کورنیو دي.

ویل کیږي په انګلستان کې له ۵ نه تر ۸۰۰۰ پورې د مجبوریت یا زور ودونه شته.