د زلزلې شېبه په شېبه جزیات

ژوندی خبري پوښښ

د خپرېدو نیټه 26 اکتوبر 2015 - 04 لړم 1394

د دغې ژوندي پوښښ د وروستي حال خپریدا اوس کار نه کوي