پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې: لمانځغونډه

پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې: لمانځغونډه

پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې دا د افغان ژبپوه او لیکوال ډاګتر مجاور احمد زیار کتاب دی چې نوی بیا چاب شوی او په لندن کې یې مخکتنه وشوه.

ډېری لندن مېشتي ور ټول شوي وو. زموږ همکار حفیظ الله معروف هم ورغلی و.