کيوبا کې د فلم فېسټيوال

کيوبا کې د فلم فېسټيوال

د کيوبا يو ساده ښار جيبارا د فېلم يو نړيوال فېسټيوال کوربه دی، چې بېنېسيو ډېل ټورو په څېر له فېلمي صنعته لوی نومونه هم ورغلي دي.

خو تر کومه حده کېدلی شي چې دا فېسټیوال نور هم پراخه شي او اغیز به یې په ځایي ټولنه څه وي؟