۲۰۰۰ کاله مخکې به د چین د ټېره کوټا پوځ څه ډول ښکارېده؟

په ۱۹۷۴ کال کې، چینايي کروندګرو سیمه کیندله چې ګوري خزانه یې وموندله.

د ټرکوټا پوځ د سرتېرو مجسمې. کروندګرو لومړی په شیان کې د یوې مجسمې سر وموند او بیا یې لرغونپوهان ور وغوښتل چې و یې څېړي.

هغو د چېن دورې د سرتېرو زرګونه ولاړې مجسمې یو په یو وموندلې. دا مجسمې دوه زره کاله پخوا داسې جوړې شوې وې چې له مرګه وروسته د چینايانو په وینا د چین د لومړي امپراتور ساتنه وکړي.

لرغونپوهانو چې دا مجسمې یې له نژدې لیدلي وايي لومړی په یوه تازه رنګ رنګول شوې وې.