د هنر لپاره قرباني

د هنر لپاره قرباني

د هنر يادونه، کله چې خبره د يوې په زړه پورې بڼې موندلو شي، ښايي ډېر په کې د اروپايي هېوادونو پلازمېنو ته يا هم نيويارک ته مخه کړي.

خو انګلستان کې يوه کس سره د خپلې کورنۍ د شتمنۍ په پلور کليوالو سيمو ته هنر ورولي.