د تکنالوژۍ له ډګره

د تکنالوژۍ له ډګره

کلېک کې بيا ګورو چې ګوګل څنګه نوې غوږۍ جوړه کړې، د ټکنولوژۍ دغه لوی شرکت وايي د څلوېښتو بېلابېلو ژبو ترمنځ سملاسي ژباړه کولی شي. او كله چې په يو پردي ښار يا بل هېواد کې دوه يا درې يا ډېر کسان وئ، نو د شاوخوا خلکو منځ کې به په دې په ډاډه او پرانيستي زړه غږېږئ چې نور به مو په شخصي او د راز په خبرو نه پوهېږي. خو ښايي دا هوساينه ډېر دوام ونه کړي، ځکه ګوګل داسې غوږۍ جوړې کړې، چې ګڼ شمېر ژبو ته مخامخ ژباړه کوي، که څه هم پښتو لا تر اوسه په کې نه شته، خو دا چې ګوګل ژباړه کې شته، نو ښايي لرې نه وي، چې پښتو هم د دغو غوږيو ژبو ته ورګډه شي. راځئ دا او د ټکنولوژۍ ډېر نور خبرونه يې د دې اوونۍ کلېک کې وګورو.