هنري شېبې

هنري شېبې

د هنر، ادب، فلم او قلم له نړۍ د دغې اونۍ دغه ټولګه شکېبا حبیب چمتو کړې.