هنري شېبې

هنري شېبې

د هنر له نړۍ په دغه ټولګه کې د فلسطیني ښځو لاسي صنایعو له حاله خبرېږو، د یوه پاکستاني فلم په اړه خبرېږو، چې له خپلې ځمکې د یوې دفاع کوونکې ښځې پر رښتینې کیسه جوړ شوی دی. دغه راز د نوي چاپ شوي پښتو کتاب په اړه هم غږیږو. د هنري شېبو دغه ټولګه شېکبا حبیب چمتو کړې.