تاریخ په انځورونو کې

تاریخ په انځورونو کې

وايي چې تاریخ ژوندی وي نو یو ولس او هېواد ورسره ژوندی وي. تېره اوونۍ په هرات کی د تیموریانو د عصر د هنرمندانو د آثارو لومړنی نندارتون پرانیستل شوی وو چې خلک وکولی شي ورشي او د هغه مهال پر ټولنه، ژوند او سیاست ځانونه پوه کړي. بله دا چې په دې له افغانستانه وتلي هنري آثار بېرته دغه هېواد ته وروړل شي. نو درځئ وګورو چې له دې سره سره، شکېبا حبیب، په هنري شېبو کې، نور څه درته را ټول کړي دي.