هنري شېبې

هنري شېبې

د هنر او ادب مینه وال که یئ نو ښايي زموږ اوونیزې ګڼې، هنري شېبو ته په تمه یاست نور مو نه په تمه کوو. شکېبا حبیب ته ورځو چې پر رنګینو ځایونو مو وګرځوي او راته ووايي چې د نړۍ په لروبر کې خلاق خلک څه کوي.