هنري شېبې

هنري شېبې

د هنري شېبو وار دی دا ځل شکېبا حبیب داسې افغان انځور ګر درته معرفي کوي چې د کار یې ډېر لږ وخت کېږي خو تر اوسه یې ډېرو خلکو هنر ستایلی .دی. په نوي چاپ شوي پښتو کتاب به مو هم خبر کړي