هنري شېبې

هنري شېبې

د نوي چاپ شوي پښتو کتاب تر څنګ، شکېبا حبیب، په هنري شېبو کې، نور ډېر څه درته را ټول کړي دي.