د څلورو کتابونو ماشوم لیکوال

د څلورو کتابونو ماشوم لیکوال

راځئ اوس د داسې یو کوچني لیکوالو کیسه وګورو چې خیالي کیسې لیکي او تر اوسه یې څلور کتابونه لیکلي دي. ۱۳ کلن فیضان سي جن خپل لومړی کتاب په نهه کلنۍ لیکلی .