د نيروبي له بېوزلو جونګړو د رپ موسيقۍ تر شهرته

د نيروبي له بېوزلو جونګړو د رپ موسيقۍ تر شهرته

هنري اوهانګا چې په اوکټوپيزو هم پېژندل کېږي، د کېنيا يو تر ټولو مشهور رپ سندرغاړی دی. دی د نيروبي په يوه بېزوله سيمه کې زېږېدلی او لوی شوی، او د خپل ماشومتوب او زلميتوب سخت ژوند پر مهال يې هېڅکله داسې بارو نه کاوه چې يو وخت به یې موسيقي د هنر ستوری دومره وځلوي. راځئ، د ده او د هنر نورې کيسې د دې اوونۍ هنري شېبو کې وګورو.