ګرافېټي يا دېوالي هنر

هنر يوه ټولنه کې د درغليو پر وړاندې مبارزې او هم ټولنيز عدالت ټينګښت کې څومره اغېز لرلی شي؟

افغانستان کې د ګرافيټي يا دېوالي رساميو او ليکنو هنروالان زيار باسي ټولنه کې پر خپاره ذهنيت اغېز وکړي، چارواکو او هم خلکو ته د خپل دېوالي هنر له لارې خپل نظر ورسوي. د هنر نور بېلابېل خبرونه یې د دې اوونۍ هنري شېبو کې ګورو.