هنري شېبې

د پسرلي په رادبره کېدو د افغانستان لروبر هم د شاعرانو او اديبانو احساس تازه، او د شعري ناستو او مشاعرو غونډې ګرمې شي. يوه له مشهورو مشاعرو يې هم د کندهار انارګل ده، چې د لروبر پښتانه شاعران په کې خپلې شعري پنځونې وړاندې کوي.

دا او د هنر له ډېره نورې بېلابېلې پرمختياوې یې د دې اوونۍ هنري شېبو کې کتلی شی.