تاریخي موزیم کې اور لګېدنه

د برازیل موزیم چې نژدې شل میلیونه تاریخي توکي پکې ساتل کېدل، د اور لګېدنې یې ډېرې برخې سوځولې دي. دا موزیم ۲۰۰ کاله مخکې پرانیستل شوی و. هنري شيبې د دې اوونۍ پښتو چاپ شوی کتاب او د هنر د ډګر نور خبرونه رانغاړي چې شکیبا حبیب یې وړاندې کوي.