له هډوکو د اثارو او توکو توږلو هنر

له هډوکو د اثارو او توکو توږلو هنر

له هډوکو د اثارو او توکو توږلو هنر په هند کې د مغولو له زمانې دود دی، چې نسلونه په کې ګڼ شمېر کسان په کار بوخت وو. پاکستانی شهنواز خان هم بيا له لسيزو راهيسې د هډوکو توږنې په دې ډول هنر لګيا دی. دی وايي له کله راهيسې چې د پيلانو پر ښکرو يا غاښونو بنديز لګېدلی، دوی یې اوس کار د ژويو هډوکو ته وراړولی دی. راځئ دا او د هنر نور خبرونه يې د دې اوونۍ هنري شېبو کې وګورو.