عامرخان خپله تجربه له نورو سره شریکه کړه

د هند فلمي نړۍ مشهور فلمي ستوري عامر خان په چین کې له ځوانو فلم جوړونکو او نورو ګډونوالو سره په یوه فلمي مېله کې پر خپلو تجربو وغږېد. د هنري شېبو دغه ګڼه کې یې نور حال له نورو هنري او کلتوري مطالبو سره یو ځای له شکیبا حبیب نه اورو.