د اتلسمې پېړۍ غلا شوې هنري پنځونه

د اتلسمې پېړۍ غلا شوې هنري پنځونه

په ایټالیا کې حکومت دا څه موده لګیا و او هڅه یې کوله هغه انځور چې په ۱۸مه پېړۍ کې کښل شوی دی له جرمني بېرته ور ستون کړي. انځور په دوهمه نړیواله جګړه کې له فلارنس لوټ شوی وو. اوس داسې نښې شته چې ښايي ۷۵ کاله وروسته دا دی انځور بېرته خپل څښتن ته ورسپارل کېږي.