سینګارتون چې هندارې نه لري

سینګارتون چې هندارې نه لري

که تاسې کله د وېښتانو قیچي کولو یا سینګارولو لپاره سینګار ځای یا نايي ته تللي وی، معمولا به د هندارې یا ایینې مخې ته کښېنئ. خو د لندن په یوه سینګار ځای کې دا کار نه کېږي. د دغه ځای څښتنان غواړي چې مشتریان یې بل ډول تجربه ولري او د هندارې پر ځای عصري هنري توکي چې دغلته ایښودل شوي دي وګوري او فکر پرې وکړي.