للو للو: د مېږي کیسه

للو للو: د مېږي کیسه

للو للو: د دې اوونۍ د للو للو کيسه دلته وګورئ او له خپلو ماشومانو سره یې شريکه کړئ.