دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

سهارنۍ خپرونه

Current Affairs - Dawn 2

Programming from the BBC Pashto Service