دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

خبر و نظر

21/05/2019

برنامه نویسی از سرویس بی بی سی فارسی