دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

خبر و نظر

15/07/2019

برنامه نویسی از سرویس بی بی سی فارسی