دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

خبر و نظر

17/07/2019

برنامه نویسی از سرویس بی بی سی فارسی