دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

خبر و نظر

20/02/2020

برنامه نویسی از سرویس بی بی سی فارسی