دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

Wednesday Debate

06/10/2017

Programming from the BBC Pashto Service