دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

دویمه سهارنۍ خپرونه

19/10/2019

د بي بي سي ورلډ سروس څخه پروګرام کول