دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

ماښامنۍ خپرونه

19/09/2019

د بي بي سي ورلډ سروس څخه پروګرام کول