دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

Health Magazine/new Home New Life Omnibus

20/09/2019

Programming from the BBC Pashto Service.