دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

Pashto Tv

26/04/2019