دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

Pashto Tv

15/09/2019