دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

Pashto Tv

20/10/2019