دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

Pashto Tv

18/07/2019