دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

Pashto Tv

16/07/2019