دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

Provincial Debate

07/09/2019

Programming from the BBC Pashto Service