دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

Reach/New Home New Life

25/08/2019

Programming from the BBC Pashto Service