دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

Reach/New Home New Life

15/09/2019

Programming from the BBC Pashto Service